2014.10.31

Marszowym krokiem

Rajd rowerowy, konkurs fotograficzny i bieg patrolowy - takie atrakcje mogli przeďż˝yďż˝ mieszkaďż˝cy Sďż˝awkowa dziďż˝ki projektowi "Marszowym krokiem", który realizowany byďż˝ we wrzeďż˝niu i paďż˝dzierniku w naszym mieďż˝cie.
Skďż˝d ten pomysďż˝? Przypomnijmy. Od wrzeďż˝nia 2012 do listopada 2013 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sďż˝awków realizowaďż˝o, w ramach Programu Równaďż˝ Szanse, projekt COOLturalna Piwnica, dofinansowany ze ďż˝rodków Polsko - Amerykaďż˝skiej Fundacji Wolnoďż˝ci.
Jedna z jego uczestniczek, Laura Straďż˝, po warsztatach zorganizowanych w Warszawie przygotowaďż˝a w ramach stowarzyszenia wďż˝asny projekt, na realizacjďż˝ którego przyznano ďż˝rodki w wysokoďż˝ci 5 tys. zďż˝.

Oto, jak przebieg dzia�a� projektowych opisuje sama Laura:
Celem projektu „Marszowym Krokiem" byďż˝a przede wszystkim aktywizacja mďż˝odzieďż˝y i nakďż˝onienie jej do podejmowania dziaďż˝aďż˝ w ďż˝rodowisku lokalnym. Dziďż˝ki projektowi uczestnicy mieli w przyjemny sposób zdobyďż˝ wiedzďż˝ nie tylko na temat organizacji takich imprez turystycznych, jak marsze na orientacje, rajdy czy biegi patrolowe, lecz takďż˝e na temat samego Sďż˝awkowa. Podstawďż˝ byďż˝o pokazanie mďż˝odzieďż˝y, ďż˝e warto dziaďż˝aďż˝ i spďż˝dzaďż˝ wolny czas w interesujďż˝cy i poďż˝yteczny sposób.
By osiďż˝gn�� zamierzone cele, grupa projektowa podj��a siďż˝ udziaďż˝u w szeregu dziaďż˝aďż˝. Pierwszym z nich byďż˝y dwudniowe warsztaty pt. „Organizacja i przeprowadzenie imprezy o charakterze turystycznym", które przygotowaďż˝y grupďż˝ do samodzielnego zorganizowania przewidzianych imprez. Dziďż˝ki doskonaďż˝emu trenerowi, uczestnicy zdobyli zarówno wiedzďż˝ teoretycznďż˝, jak i praktycznďż˝. Kolejnym dziaďż˝aniem byďż˝a pomoc przy przeprowadzeniu IV Sďż˝awkowskich Marszów na Orientacjďż˝, bďż˝dďż˝ca pierwszďż˝ okazjďż˝ do bezpoďż˝redniego udziaďż˝u przy organizacji imprezy. Grupa miaďż˝a takďż˝e moďż˝liwo�� wziďż˝cia udziaďż˝u w samym marszu.
Paďż˝dziernik byďż˝ miesiďż˝cem samodzielnej aktywnoďż˝ci uczestników „Marszowym Krokiem". W kaďż˝dy weekend odbywaďż˝y siďż˝ imprezy dla spoďż˝ecznoďż˝ci lokalnej. Mimo zmiennoďż˝ci jesiennej pogody, dziaďż˝aniom zawsze towarzyszyďż˝o sďż˝oďż˝ce. Dziďż˝ki temu bez problemu zorganizowano rajd rowerowy - grupa prowadzona przez jednego z uczestników, Maďż˝ka, aktywnie spďż˝dziďż˝a czas w rodzinnej atmosferze, wďż˝ród piďż˝knych widoków. Nastďż˝pnie odbyďż˝ siďż˝ Rodzinny Rajd Pieszy, który cieszyďż˝ siďż˝ popularnoďż˝ciďż˝ szczególnie wďż˝ród uczniów szkoďż˝y podstawowej. Rajd nie opieraďż˝ siďż˝ wy��cznie na spacerze leďż˝nymi ďż˝cieďż˝kami - by urozmaiciďż˝ imprezďż˝, mďż˝odzieďż˝ zorganizowaďż˝a konkursy, m.in. na najpiďż˝kniejszy jesienny bukiet czy na wďż˝drówkowďż˝ piosenkďż˝. Rozstrzygniďż˝cie odbyďż˝o siďż˝ podczas ogniska na zakoďż˝czenie rajdu.
W miďż˝dzyczasie ogďż˝oszono konkurs fotograficzny „Wďż˝drówka niejedno ma imiďż˝". Spoďż˝ród róďż˝nych prac jury wybraďż˝o trzy najlepsze, których autorami byli Jan Czypionka, Marta Szreter oraz Martyna Kucharek. Ich zdjďż˝cia naprawdďż˝ poruszyďż˝y grupďż˝ „Marszowym Krokiem". Fotografowie w peďż˝ni zasďż˝uďż˝yli na nagrodďż˝ oraz najszczersze gratulacje.
Ostatnim dziaďż˝aniem projektowym byďż˝a organizacja biegu patrolowego. Liczyďż˝a siďż˝ w nim nie tylko szybko�� wykonywania zadaďż˝, ale takďż˝e kreatywno�� i szczere zainteresowanie. Zadania, które musiaďż˝y byďż˝ wypeďż˝nione przez grupy, wzbogacaďż˝y je o wiedzďż˝ na temat Sďż˝awkowa i jego historii. Dla organizatorów wielkie znaczenie miaďż˝y zarówno dobra zabawa i integracja spoďż˝ecznoďż˝ci lokalnej, jak i wartoďż˝ci edukacyjne imprezy. Rywalizacja byďż˝a zawziďż˝ta, druďż˝yny popisaďż˝y siďż˝ swoimi zdolnoďż˝ciami, dlatego teďż˝ gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Udziaďż˝ w projekcie byďż˝ wspania�� przygodďż˝ i nowym doďż˝wiadczeniem. Karolina, jedna z uczestniczek, wyznaje: „Projekt „Marszowym Krokiem" pokazaďż˝ mi, jak wiele wymaga od nas stworzenie jakiegoďż˝ wydarzenia i ďż˝e szczególnie waďż˝na jest dobra organizacja i wspóďż˝praca zaangaďż˝owanych osób. W dodatku mam za sobďż˝ kilka ďż˝wietnie spďż˝dzonych weekendów i satysfakcjďż˝ z udanych rajdów". Cieszymy siďż˝, ďż˝e sďż˝awkowska mďż˝odzieďż˝ jest tak skďż˝onna do podejmowania ciekawych inicjatyw i ďż˝e dziaďż˝anie przynosi jej tyle radoďż˝ci. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak staraďż˝ siďż˝ o zorganizowanie kolejnego projektu!


Jan Czypionka - I miejsce w konkursie fotograficznym

 
Marta Szreter - II miejsce w konkursie fotograficznym


Martyna Kucharek - III miejsce w konkursie fotograficznym